Com funciona l’impost de Successions a Catalunya i quines son les principals novetats?

8 de juliol de 2020

El passat 16 de Desembre de 2019, el Govern de Catalunya juntament amb bels Comuns van acordar una reforma tributaria que, entre d’altres, té efectes sobre l’impost de successions.

Però, com afecta aquest tribut als hereus de Catalunya?

Podem veure com a partir del dia 1 de Maig de 2020, existeix una nova guia pràctica de la Generalitat de Catalunya, en la que s’expliquen els trets principals de aquesta nova modificació legal.

No obstant, en aquest article intentarem explicar de manera senzilla alguns dels conceptes més rellevants per tal de calcular l’impost de successions a Catalunya, així com les seves principals novetats.

quant val el meu pis de llavaneres

Base Imposable

En primer lloc, es necessari determinar la base imposable de la successió. Quan parlem de la base imposable, ens referim al valor net de la herència, es a dir, el valor de tots els actius de la mateixa un cop eliminats els deutes que conté. Aquesta es tractarà de la quantitat susceptible de tributació.

No obstant, els hereus poden deduir-se sobre aquest valor, un seguit de conceptes enumerats per la Generalitat de Catalunya:

Càrregues deduïbles:

 • Cens: prestacions periòdiques dineràries anuals de caràcter perpetu o temporal que es vinculen a la propietat d’una finca.
 • Pensions: totes aquelles que obliguen a una persona deutora a pagar una pensió o rèdit anual a una altre persona, a canvi d’un capital en béns mobles o immobles.

Deutes deduïbles

 • Aquells deutes que la persona difunta hagi pogut deixar en vida acreditats per mitjà de document tant públic com privat així com deutes per raó de tributs estatals, autonòmics o amb la Seguretat Social.

Despeses deduïbles

 • Aquelles derivades de la darrera malaltia, enterrament i funeral de la persona difunta.

Base Liquidable

La base liquidable s’obté d’aplicar sobre la anterior mencionada base imposable aquelles reduccions aprovades a Catalunya ja siguin de base estatal o autonòmica.

Les reduccions principals s’estableixen per raó del grau de parentiu entre l’adquirent i el difunt, la situació personal de l’hereu (discapacitat o edat avançada), l’ús del patrimoni adquirit, i el fet que es tracti de l’habitatge habitual del difunt fins a un límit de 500.000€.

Quota Íntegra

Un cop obtinguda la base liquidable de la herència, es moment de consultar el tipus de gravamen que hem d’aplicar en funció del resultat obtingut.

A Catalunya, aquesta quota ve determinada per la següent taula:

Taula de tipus de gravamen a aplicar de la Generalitat de Catalunya

Quota Tributària

La quota tributària s’obté mitjançant la multiplicació de la quota íntegra per el coeficient multiplicador que estableix cada comunitat autònoma.

En el cas de Catalunya, s’estableixen 3 quotes diferents en funció del grau de parentiu entre el difunt i els hereus tal i com podem apreciar a la taula següent:

Taula de coeficient multiplicador de la Generalitat de Catalunya

Cada un d’aquests graus de parentiu gaudeix de unes reduccions especials. Podem identificar cada un dels graus de la següent manera:

 • Grup I. Fills menors de 21 anys. Gaudeixen de una reducció de 100.000€, més 12.000€ per cada any de menys de 21 que tingui el causahavent, amb un límit de 196.000€.
 • Grup II. Fills majors de 21 anys, cònjuge, parella estable i ascendents.
  • Cònjuge o parella estable: 100.000€
  • Fills: 100.000€
  • Resta de descendents: 50.000€
  • Ascendents: 30.000€
 • Grup III. Germans, nebots, oncles i ascendents i descendents per afinitat. Gaudeixen de una reducció de 8.000€.
 • Grup IV. Cosins i graus més distants i estranys. Aquest grup no gaudeix de cap reducció per parentiu.

Es en els dos primers grups on s’introdueix els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent amb l’objectiu de reduir la disparitat econòmica.

Bonificacions de la quota tributària

Aquesta nova llei també estableix una bonificació del 99% de la quota tributària de l’impost de successions per als conjugues de les persones difuntes.

Igualment, s’estableixen altres bonificacions a aquells contribuents del grup I i II que oscil·len entre el ja mencionat 99% en els casos mes alts fins a un mínim del 28,92%.

Si vol conèixer en major profunditat el funcionament de l’Impost de Successions a Catalunya, aquí trobarà la Guia Pràctica de l’Impost de Successions i Donacions elaborada per la Agència Tributària de Catalunya.

Si et trobes actualment enmig d’un procés d’herència o tens qualsevol dubte en relació al Impost de Successions i Donacions a Catalunya, a Area Gestió Immobiliària estarem encantats d’assessorar-te sense cap tipus de compromís. Igualment, et recordem que si has heretat alguna propietat i t’estàs plantejant posar-la a la venta, el nostre equip d’assessor immobiliaris et realitzarà una valoració totalment gratuïta per a que coneguis el seu valor de mercat.

Addicionalment, recordi que, si vol subscriure’s a la nostra newsletter mensual, estarà al corrent de totes les novetats que afecten al mercat immobiliari.

També et pot interessar

Obrir chat
Necessites ajuda?